certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Denní režim MŠ

 


Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Do programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.

Učitelé mateřské školy se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

Časové rozvržení denního programu je orientační, závisí na věkové skupině dětí a umožňuje učiteli pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí, počasí atd.

Předškolní vzdělávání je dětem poskytováno v době od 6:30 do 17:00 hod., tj. po dobu provozu MŠ. Zájmové kroužky probíhají od pondělí do čtvrtka zpravidla v době od 14.30 do 17.00 hod., vyjma některých kroužků pro předškolní děti ve věku 5 – 6 let. Dětem, které navštěvují zájmové kroužky, není v době jejich trvání poskytováno předškolní vzdělávání – s touto skutečností jsou zákonní zástupci seznámeni a podepisují příslušné dohody o vyzvedávání dítěte z MŠ s jednotlivými lektory (tzn., že za dítě po vyzvednutí nese plnou zodpovědnost lektor a má povinnost jej po skončení kroužku předat učiteli mateřské školy či zákonnému zástupci).

 

6.30 - 7.00hod Příchod dětí do MŠ Děti se scházejí v přízemí ve třídě Žabiček, kde si hrají s kamarády ostatních tříd.
Po příchodu učitelky odcházejí děti do své třídy.
 
7.00 - 8.00hod
 
V 8.00hod
se školka uzamyká
Příchod dětí do MŠ Příchod dětí do příslušných tříd.
V pozdější době může být dítě přijato ve výjimečném případě, po předchozí domluvě s paní učitelkou.
Důvodem je zamezit narušování aktivit MŠ.
6.30 - 8.10hod Ranní hry Spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru.
Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, společné). Didakticky zaměřené činnosti.
8.10 - 8.20hod Postupné dokončení činností a prácí Společný úklid hraček.
8.20 - 8.30hod Ranní kruh Společné přivítání dne „v komunikačním kruhu“, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti.
8.30 – 8.50hod Ranní cvičení Rušná část, cviky dle svalové skupiny, relaxace, pohybová hra. V letních měsících může probíhat na školní zahradě.
8.50 - 9.20hod Dopolední svačina
a hygiena
Ve většině tříd samoobslužná svačina podle potřeb dětí,
zvládat sebeobsluhu, přijímat stravu
a tekutiny, umět stolovat.
9.20 - 9.50 hod Hlavní činnost
(řízená)
Plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu.
U předškolních dětí probíhá intenzivní příprava na základní školu.
Za příznivého počasí se přesouvá hlavní činnost ven.
9.50 - 11.50hod Pobyt venku

Příprava na pobyt venku.
Podle počasí a ročního období.
Hry na školní zahradě - děti jsou se svou učitelkou na vyhrazené části zahrady z důvodu jejich bezpečnosti.
Vycházky, výlety, sportovní činnosti
a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie.

11.50 hod Hygiena
 
 
 
Společný oběd
 
 
 
 
Hygiena
Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků.
 

Oběd podle potřeb dětí,
zvládání sebeobsluhy, přijímání stravy
a tekutin, umět stolovat.
Slušné chování, ohleduplnost k ostatním.
 

Čištění zubů, převlékání do pyžam
12.15 - 12.30hod Odchod dětí po obědě Děti, které nebudou odpočívat, si rodiče vyzvednou v této době
12.30 - 14.00hod Odpočinek na lehátku Čtení pohádky na pokračování, začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku.
14.15 - 14.30hod Hygiena a příprava na odpolední svačinu Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků.
14.15 - 14.30hod Odpolední svačina
a hygiena
Ve většině tříd samoobslužná svačina podle potřeb dětí,
zvládat sebeobsluhu, přijímat stravu
a tekutiny, umět stolovat.
14.30 - 15.00hod Odpolední zájmová činnost Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, společné). Didakticky zaměřené činnosti. Pohybové hry. Příprava na zájmové kroužky.
Od 14.30hod Odchod dětí Odpolední rozcházení dětí
14.30 - 16.00hod Spontánní hry
a činnosti dětí
 
 
Rozchod dětí z příslušných tříd
Spontánní aktivity dětí, pokračování dopoledního programu, individuální práce, hry na zahradě, zájmové činnosti.
 


Rozcházení dětí, loučení s paní učitelkou.
16.00 - 17.00hod Rozchod dětí Děti ze třídy Žabiček, Broučků a Kočiček
se rozchází ze třídy Broučků.
 
Děti ze třídy Motýlků, Sluníček a Kytiček
se rozchází ze třídy Sluníček.